-1.8 C
Chișinău
sâmbătă, 28 ianuarie, 2023

Sora ministrului Justiției a câștigat, prin judecată, 415 mii de lei de la o întreprindere de stat

Must read

Comentarii recente

justitie coruptieMari­a­na Tăbu­i­că, sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al R. Mol­do­va, a obți­nut, prin inter­me­di­ul instan­ței de jude­ca­tă, 415 mii de lei de la Între­prin­de­rea de Stat „Mol­dat­sa”, la care a fost anga­ja­tă până în octom­brie 2015.

Atun­ci, Tăbu­i­că, care înde­pli­nea func­ția de direc­tor finan­ci­ar, a ple­cat „din pro­prie ini­ția­ti­vă” în urma unui audit efec­tu­at de Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor care ară­ta că, împre­u­nă cu alți cole­gi, a bene­fi­ci­at de sute de mii de lei supli­men­tar la veni­tu­ri­le sala­ri­a­le. Deși actul de con­trol a fost remis Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție, per­soa­ne­le viza­te nu au fost tra­se la răs­pun­de­re.

Vine­ri, 25 noiem­brie 2016, Mari­a­na Tăbu­i­că nu s-a pre­zen­tat la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca din Chi­și­nău, fiind, pro­ba­bil, la ser­vi­ciu. Pre­ci­zăm că, în pre­zent, ea este direc­tor finan­ci­ar la com­pa­nia aeri­a­nă „Fly One”, avându-l prin­tre fon­da­to­rii ini­ția­li pe fra­te­le său, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei al R. Mol­do­va, scrie Ziarul de Gardă.

În lip­sa ei, jude­că­toa­rea Sve­tla­na Garștea-Bria i-a admis pre­ten­ți­i­le și a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le ÎS „Mol­dat­sa”, aco­lo unde Tăbu­i­că a fost anga­ja­tă din noiem­brie 2013 până în octom­brie 2015, a sumei de 415,65 mii de lei. Din­tre aceștia, 342,3 mii de lei repre­zin­tă sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da absen­ței de la locul de mun­că, iar 73,3 mii de lei com­pen­sa­ție „în locul res­ta­bi­li­rii la locul de mun­că”. Alt­fel spus, Tăbu­i­că nu a cerut instan­ței s-o res­ta­bi­leas­că la ser­vi­ciu, ci doar să-i acor­de o sumă de bani în schim­bul aces­tei posi­bi­li­tă­ți, pe care a refu­zat, prac­tic, s-o uti­li­ze­ze.

Pes­te patru zile, pe 29 noiem­brie 2016, jude­că­toa­rea Garștea-Bria a emis o hotă­râre supli­men­ta­ră, prin care a obli­gat „Mol­dat­sa” să achi­te și taxa de stat, în sumă de 12 mii de lei, deci­zie omi­să cu câte­va zile mai devre­me. Acum, păr­ți­le au 30 de zile pen­tru a ata­ca deci­zia la Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău, deși încă nu a fost publi­ca­tă moti­va­rea deci­zi­ei pri­mei instan­țe.

Ver­dic­tul instan­ței de jude­ca­tă, dar și acțiu­nea inten­ta­tă de către Mari­a­na Tăbu­i­că împo­tri­va „Mol­dat­sa” pro­voa­că mai mul­te sem­ne de între­ba­re. Instan­ța a decis să-i achi­te sala­ri­ul pen­tru peri­oa­da în care ea a lip­sit de la ser­vi­ciu, deși Tăbu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă (!) de la între­prin­de­rea de stat, așa cum se spu­ne într-o altă hotă­râre de jude­ca­tă în care figu­rea­ză Tăbu­i­că și „Mol­dat­sa”, dar și în ordi­nul de con­ce­di­e­re. Tăbu­i­că a ple­cat exact în peri­oa­da în care un audit al Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), efec­tu­at la „Mol­dat­sa” pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie 2014 – sep­tem­brie 2015, ară­ta că ea, fiind direc­tor finan­ci­ar al între­prin­de­rii, a înca­sat sute de mii de lei în plus față de sala­ri­ul său de bază. Actul de con­trol a fost tri­mis și la Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA), doar că nu a avut încă o fina­li­ta­te.

Tăbuică refuză să ramburseze creditul preferențial

Audi­tul a ară­tat că într-un an și nouă luni, Tăbu­i­că a pri­mit 373 de mii de lei în plus în cali­ta­te de sala­riu, aces­ta fiindu-i cal­cu­lat greșit cu un coe­fi­cient mai mare decât cel sta­bi­lit de regu­la­men­tul insti­tu­ți­ei. În acea peri­oa­dă, Tăbu­i­că a bene­fi­ci­at și de un spor sala­ri­al de 20% sub for­mă de „indem­ni­za­ție pen­tru dis­cre­ție”, în sumă de 75 de mii de lei, iar în cali­ta­te de pri­mă uni­că din Fon­dul de Con­sum al Între­prin­de­rii, alți 63,6 mii de lei. Tot în peri­oa­da în care acti­va la „Mol­dat­sa”, împre­u­nă cu alți cole­gi, Tăbu­i­că a bene­fi­ci­at de împru­mu­tu­ri din Fon­dul de Rezer­vă al „Mol­dat­sa”, fără dobân­dă. Ea a con­trac­tat, în 2014 și 2015, „cre­di­te” în sumă de 200 de mii de lei. La 23 sep­tem­brie 2015, ea avea dato­rii la „Mol­dat­sa”, con­form rezul­ta­te­lor audi­tu­lui, în sumă de 148 de mii de lei.

Mari­a­na Tăbu­i­că a ple­cat, ofi­ci­al, de la „Mol­dat­sa” la 9 octom­brie 2015, când con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că „a fost desfi­in­țat”, așa cum se pre­ci­zea­ză într-o deci­zie jude­că­to­reas­că. Un ordin de con­ce­di­e­re a fost sem­nat de Andri­an Bol­des­co, direc­to­rul inte­ri­mar al „Mol­dat­sa” din acea peri­oa­da pe 29 sep­tem­brie 2015. Ea a depus o cere­re în acest sens pe 28 sep­tem­brie, însă a ple­cat, ini­țial, în con­ce­diu de boa­lă.

Pen­tru că, atun­ci când s-a con­ce­di­at, nu a res­ti­tu­it în tota­li­ta­te cre­di­tul luat de la între­prin­de­re, la 12 ianu­a­rie 2016, „Mol­dat­sa” a acționat-o în jude­ca­tă, cerând înca­sa­rea dato­ri­ei răma­se, de 140,35 mii de lei, a dobân­zii de întâr­zi­e­re pe peri­oa­da noiembrie-decembrie 2015 și a chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. Din date­le aces­tui pro­ces reie­se că Mari­a­na Tăbu­i­că a ple­cat din pro­prie ini­ția­ti­vă de la „Mol­dat­sa”, ast­fel că soli­ci­ta­rea de rean­ga­ja­re și de achi­ta­re a sala­ri­u­lui pare mai mult decât dubi­oa­să.

Sursa:independent.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri