22.2 C
Chișinău
joi, 18 august, 2022

Turul II: Fără buletine, fără lumină şi fără „ruşine”

Must read

Comentarii recente

vot electronicCu un avan­taj de cir­ca 70 de mii de votu­ri în raport cu Maia San­du, lide­rul soci­a­list, Igor Dodon, câş­ti­gă ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, cel puţin des­pre asta vor­besc date­le pre­li­mi­na­re pre­zen­ta­te de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă. Vic­to­ria a fost săr­bă­to­ri­tă de can­di­da­tul pro-rus când mul­te secţii de vota­re din dias­po­ră mai rămâ­neau des­chi­se.

Potri­vit obser­va­to­ri­lor, la acest rezul­tat s-a ajuns după o cam­pa­nie mur­da­ră, carac­te­ri­za­tă de lan­sa­rea fal­su­ri­lor în spa­ţi­ul public, de min­ciu­ni şi acţiu­ni de deni­gra­re a ima­gi­nii, dar şi după un scru­tin mar­cat de ten­ta­ti­ve de fra­u­da­re, trans­por­ta­re orga­ni­za­tă şi chiar coru­pe­re a ale­gă­to­ri­lor, de încăl­ca­re a drep­tu­lui la vot a mii de cetă­ţe­ni ple­ca­ţi pes­te hota­re, scrie Ziarul de Gardă.

La nici trei ore de la închi­de­rea secţi­i­lor de vota­re în R. Mol­do­va, CEC infor­ma că a pro­ce­sat deja pes­te 95% din procesele-verbale, iar deca­la­jul din­tre cei doi can­di­da­ţi era de aproa­pe 10%. Până mier­cu­ri, 16 noiem­brie, dife­renţa s-a redus la 67 488 de votu­ri, în con­di­ţi­i­le în care sute de tine­ri au pro­tes­tat în Chi­şi­nău pen­tru a decla­ra rezul­ta­te­le neva­la­bi­le şi a cere ale­ge­ri repe­ta­te, dias­po­ra din Ita­lia, Româ­nia a ieşit în stra­dă cu mesa­jul „vreau să votez”, au apă­rut ima­gi­ni cu locu­i­to­ri din stân­ga Nis­tru­lui adu­şi gra­tis cu „trans­port orga­ni­zat de Şev­ciuk” la ale­ge­ri, în care unii obser­va­to­ri spun că Guver­nu­lui de la Chi­şi­nău ar tre­bui „să-i fie ruşi­ne” pen­tru votul din dias­po­ră.

Floreşti — Rezina — Dubăsari — Ştefan-Vodă

La secţi­i­le de vota­re din Rezi­na, ale­gă­to­rii din stân­ga Nis­tru­lui au fost adu­şi cu trans­port orga­ni­zat şi au fost remu­ne­ra­ţi cu 300 de lei, după ce pre­zen­tau bule­ti­nul de iden­ti­ta­te şi fişa de însoţi­re pe care este apli­ca­tă ştam­pi­la de vot. Mai mulţi mar­to­ri ocu­la­ri au publi­cat pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re zeci de foto­gra­fii şi mesa­je în care sem­na­li­zea­ză des­pre numă­rul masiv al auto­mo­bi­le­lor şi micro­bu­ze­lor care trans­por­tă cetă­ţe­nii din or. Rîb­ni­ţa la secţia de vota­re nr. 42 din Rezi­na. Mai mult, inter­nau­ţii spun că sunt dis­tri­bu­i­te anu­nţu­ri prin care cetă­ţe­nii din stân­ga Nis­tru­lui sunt infor­ma­ţi că este orga­ni­zat, la ore fixe, trans­port tur-retur pe tra­se­ul Rîbniţa-Rezina pen­tru dori­to­rii de a mer­ge la vot. Un inter­naut a sem­na­lat că bule­ti­ne­le de iden­ti­ta­te şi fişe­le de însoţi­re erau foto­gra­fi­a­te, iar oame­nii – remu­ne­ra­ţi în lei sau rub­le. Mai mult, obser­va­to­rii Promo-Lex au reu­şit să fil­meze în timp ce o per­soa­nă foto­gra­fia acte­le de iden­ti­ta­te ale unor ale­gă­to­ri, după ce aceş­tia vota­se­ră. Rezul­ta­te­le „mobi­li­ză­rii” în Rezi­na nu s-au lăsat aştep­ta­te: la 13 noiem­brie, a venit un număr aproa­pe tri­plu de cetă­ţe­ni din stân­ga Nis­tru­lui, com­pa­ra­tiv cu pri­mul tur de scru­tin, iar votul majo­ri­tar l-a obţi­nut Igor Dodon, 91%.

Situ­a­ţii simi­la­re cu zeci de auto­bu­ze şi sute de oame­ni care se îmbu­l­zesc şi se cear­tă la intra­rea în secţi­i­le de vota­re au fost sur­prin­se de came­re video în loca­li­tă­ţi pre­cum Sănă­tă­u­ca, Flo­reş­ti, Răs­că­ieţi, Ştefan-Vodă, sau Coci­e­ri, Dubă­sa­ri. În timp ce unii ale­gă­to­ri au decla­rat că au văzut anu­nţu­ri des­pre orga­ni­za­rea trans­por­tu­lui gra­tu­it şi au decis să mear­gă la vot, fără a între­ba cine plă­teş­te, şofe­rii au evi­tat să răs­pun­dă la între­bă­ri. Obser­va­to­rii Promo-Lex au rapor­tat 32 de cazu­ri în care ale­gă­to­rii au fost duşi orga­ni­zat, dar şi şase situ­a­ţii în care aceş­tia erau recom­pen­sa­ţi pen­tru votul în favoa­rea unui can­di­dat. Şi dacă în Chi­şi­nău, Flo­reş­ti sau Dubă­sa­ri oame­nii pri­meau bani, atun­ci în UTA Găgă­u­zia unii erau ser­vi­ţi cu vin (!). Repre­zen­tanţii Promo-Lex au spus pen­tru ZdG că, pe sta­tut de obser­va­to­ri, ei pot doar infor­ma publi­cul des­pre nere­gu­li, dar nu se pot adre­sa Poli­ţi­ei, lucru pe care ar tre­bui să-l facă ale­gă­to­rii sau con­cu­renţii elec­to­ra­li. Pe de altă par­te, cei de la CEC afir­mă că nu au pri­mit vreo con­tes­ta­ţie, dar şi că nu e o pro­ble­mă dacă oame­nii vin orga­ni­zat la ale­ge­ri.

„Ştiu că repre­zen­tanţii unui con­cu­rent elec­to­ral au sesi­zat orga­ne­le de poli­ţie, dar aşa fiind zis, nu ştiu cât de mare încăl­ca­re este să adu­ci oame­nii la vot. E încăl­ca­re să-i con­strân­gi sau să-i coru­pi, dar că ei s-au mobi­li­zat… Da, au fost auto­ca­re şi pes­te hota­re, dar poli­ţia tre­bu­ie să se ocu­pe”, ne-a spus Vea­ce­slav Agri­go­roae, secre­ta­rul CEC.

Numărare pe întuneric

Regis­trul elec­tro­nic al ale­gă­to­ri­lor SIAS „Ale­ge­ri”, care vine să asi­gu­re exclu­de­rea votu­lui dublu, potri­vit CEC, a fun­cţio­nat cu defi­cienţe. În mai mul­te secţii s-au înre­gis­trat sus­pen­dă­ri ale sis­te­mu­lui până la jumă­ta­te de oră, unii ale­gă­to­ri nu s-au regă­sit în Regis­tru, iar în cir­ca 20 de loca­li­tă­ţi a fost sis­tat curen­tul elec­tric: 13 secţii de vota­re din Hân­ceş­ti, trei – din Can­te­mir şi o secţie din or. Codru. Ime­di­at după aces­te cazu­ri, Maxim Lebe­din­schi, mem­bru CEC, decla­ra că pro­ce­sul de vot nu a fost afec­tat. „Resur­sa ener­ge­ti­că de la bate­rii le per­mi­te ope­ra­to­ri­lor să pro­ce­se­ze date­le în con­ti­nu­a­re, res­pec­tiv, pro­ce­sul elec­to­ral nu este afec­tat”, a pre­ci­zat Lebe­din­schi. La fel ca şi în pri­mul tur, ale­gă­to­rii au comu­ni­cat des­pre fap­tul că, în lis­te, erau inclu­se per­soa­ne dece­da­te sau că la domi­ci­li­ul lor erau înscri­se nume fal­se. Nu au lip­sit şi cazu­ri de vot mul­ti­plu. CEC vor­beş­te des­pre trei inci­den­te, care sunt inves­ti­ga­te de poli­ţie. Maria Car­po­vi­ci, din Sănă­tă­u­ca, Flo­reş­ti, afla­tă de trei luni în SUA, a publi­cat un video în care susţi­ne că la secţia de vota­re din Washin­gton a fost anu­nţa­tă că deja a votat de trei ori în loca­li­ta­tea sa de baş­ti­nă. În legă­tu­ră cu ast­fel de cazu­ri, apar sus­pi­ciu­ni refe­ri­toa­re la fun­cţio­na­li­ta­tea sem­na­lu­lui sonor care ar fi tre­bu­it să anu­nţe obser­va­to­rii din secţii des­pre ten­ta­ti­ve­le de vot dublu. La fel ca şi în turul întâi, mul­te cal­cu­la­toa­re nu au fost dota­te cu boxe. E şi cazul secţi­ei nr. 129 din Chi­şi­nău. Vla­di­mir Carp, preşe­din­te­le secţi­ei, susţi­ne că nu a auzit de aceas­tă pre­ve­de­re, deşi a par­ti­ci­pat la şedinţe­le de lucru ale CEC pri­vind orga­ni­za­rea pro­ce­su­lui elec­to­ral.

Şi per­for­manţa numă­ră­rii ope­ra­ti­ve a votu­ri­lor a adus sur­pri­ze. La trei secţii, rezul­ta­te­le votu­lui au fost inver­sa­te. Mai mult sau mai puţin întâm­plă­tor, la toa­te trei, Maia San­du câş­ti­ga teren în faţa con­tra­can­di­da­tu­lui, doar că votu­ri­le erau atri­bu­i­te can­di­da­tu­lui PSRM. Res­pec­tiv, în procesele-verbale întoc­mi­te la o secţie din Cop­ceac, Ştefan-Vodă, la una din Leu­şe­ni, Hân­ceş­ti, şi la alta din Nis­po­re­ni, figu­rau une­le cifre, iar pe www.cec.md aces­tea erau pre­zen­ta­te invers.

CEC a expli­cat prin obo­sea­la sau prin deco­nec­tă­ri de curent în une­le loca­li­tă­ţi. „Dată fiind uti­li­za­rea în fie­ca­re secţie de vota­re a sis­te­mu­lui infor­ma­ţio­nal ce per­mi­te trans­mi­te­rea onli­ne, în regim res­trâns, a proceselor-verbale către CEC, admi­tem că au putut fi comi­se une­le ero­ri de ordin teh­nic de către ope­ra­to­rii Sis­te­mu­lui infor­ma­ţio­nal auto­ma­ti­zat de stat”, a repli­cat CEC.

„Guvernului trebuie să-i fie ruşine”

Cel mai mare val de nemulţu­mi­ri a fost gene­rat, însă, de leza­rea drep­tu­lui la vot a dias­po­rei, unde mii de cetă­ţe­ni au rămas în faţa secţi­i­lor fără bule­ti­ne, deşi mai erau câte­va ore până la închi­de­re. Drept răs­puns la între­bă­ri­le dias­po­rei, CEC a decla­rat că deci­zia de a orga­ni­za o sută de secţii pes­te hota­re a fost lua­tă în baza a doi indi­ci: numă­rul de cetă­ţe­ni care s-au înscris în lis­te­le pre­a­la­bi­le (3559) şi pre­zenţa la urne în 2014. Revol­ta­ţi de modul de orga­ni­za­re a scru­ti­nu­lui, ale­gă­to­ri din mai mul­te ora­şe ita­li­ene au orga­ni­zat flash-mob-uri, au aprins lumâ­nă­ri şi au trans­mis auto­ri­tă­ţii elec­to­ra­le pes­te trei mii de con­tes­ta­ţii, cerându-şi drep­tul la vot, alte 42 mii de per­soa­ne au sem­nat o peti­ţie onli­ne prin care cer anu­la­rea rezul­ta­te­lor şi orga­ni­za­rea unui nou scru­tin. Des­pre numă­rul insu­fi­cient al secţi­i­lor de pes­te hota­re a vor­bit, încă îna­in­te de pri­mul tur de scru­tin, euro­par­la­men­ta­rul român Sie­gfried Mureşan. Într-o scri­soa­re adre­sa­tă preşe­din­tei CEC, Ali­na Rus­su, aces­ta îi cerea să facă public algo­rit­mul de cal­cul în fun­cţie de care CEC a sta­bi­lit orga­ni­za­rea secţi­i­lor de vota­re în stră­i­nă­ta­te şi să-i răs­pun­dă dacă cre­de că cele o sută de secţii sunt în măsu­ră să ofe­re toa­te con­di­ţi­i­le ce le-ar asi­gu­ra cetă­ţe­ni­lor mol­do­ve­ni posi­bi­li­ta­tea de a-şi exer­ci­ta drep­tul la vot. Ime­di­at după scru­tin, euro­par­la­men­ta­rul a decla­rat: „Guver­nu­lui tre­bu­ie să-i fie ruşi­ne că a lăsat cetă­ţe­nii în frig în stra­dă fără bule­ti­ne de vot. Şi tre­bu­ie să-şi asu­me răs­pun­de­rea. Obli­ga­ţia Guver­nu­lui e să asi­gu­re tutu­ror cetă­ţe­ni­lor posi­bi­li­ta­tea de a vota. Am anti­ci­pat pro­ble­ma, dar auto­ri­tă­ţi­le nu au făcut nimic”.

Între timp, preşe­din­ta CEC a decla­rat că nu va demi­sio­na, deo­a­re­ce aceas­tă soli­ci­ta­re este una poli­ti­că, dar şi că la insti­tu­ţie nu a fost depu­să nicio con­tes­ta­ţie pri­vind nere­gu­li în scru­ti­nul din 13 noiem­brie.

Sursa:jurnal.md

- Advertisement -spot_img

Mai multe articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele știri