vasile-214x165Am făcut o declarație prin care am decis ca, personal, să nu merg la ședințele regizate ale acestui grupuștean angajat politic, numit de unii CCA, de alții KKA, care se ridică în două picioare doar la auzul numelui compus Ulinici-Plahotniuc – Filat. Și mă țin de cuvînt, când e cazul Asociația pentru dezvoltarea culturii și protecției drepturilor de autor și conexe “Apollo” e reprezentată fie de secretar, fie de un membru delegat, fie de juriști. De ce nu merg, mă întrebați? E simplu. La KKA pute de ți se mută nasul din loc! E o putoare insuportabilă, numită în popor duhoare sau efect de dihore. Pute abominabil, pute catastrofal, pute înfiorător a corupție și ideologie partinică. Pute a șmecherie și fățărnicie, a spirit de trib și a resturi alterate de pradă.

“Nerespectarea de către marea majoritate a jucătorilor de pe piață a drepturilor de autor și conexe, piratarea operelor cinematografice și protecția fățișă și încurajarea acestora de către CCA, retransmiterea parazitară a posturilor străine, în special a celor rusești, fără a difuza producție autohtonă, încurajată și sprijinită de autorități, în special de Comisia de specialitate din Parlament, monopolizarea publicității în mâinile oligarhului Plahotniuc, sub umbrela Consiliului Concurenţei, controlată, de asemenea de deputatul PD, protejarea de către CCA a radiodifuzorilor din trusturile mediatice ale oligarhiei politice, aservirea definitivă a acestuia lui Plahotniuc, lipsa informațiilor cu privire la fondatorii persoane fizice ai radiodifuzorilor, constituie doar cîteva elemente care demonstrează că în Republica Moldova audiovizualul este sub controlul total al politicului și că libertatea presei nu doar că este o iluzie, dar e irealizabilă în asemenea condiții.” Scriam aceste rînduri relativ nu demult, însă din păcate rămîn valabile și la ora actuală. De ce, o să ne întrebăm, și răspunsul este extrem de simplu: pentru că guvernanții nu au niciun interes să schimbe lucrurile în bine. Exact așa cum se mimează reforma în justiție, unde judecătorii și procurorii corupți sunt “chemați” să facă reforma, iar unii anal-iști fanteziști obrăzesc presa să scrie doar despre corupție, nu și despre corupți, se mimează și aplicarea legii în audiovizual de către niște indivizi care ne mint zilnic că sunt independenți și nu au nimic în comun cu partidele care i-au “delegat” pe ușa din dos a trocului politic. Un rol deosebit în menținerea acestei stări de lucruri revine, fără doar și poate, unei instituții aservite și corupte, numite CCA, un fel de sconcs de pază al audiovizualului lui Plahotniuc. Cu permisiunea dvs., o să revenim la subiect, cu prima ocazie, pentru a vă spune cu exactitate cine sunt în realitate cei 9 membri de partid, pe cine slujesc, cum au ajuns să-și bată joc de patrimoniul național-cultural, să protejeze ilegalitățile, să țină umbrela unor indivizi certați, ca și ei, cu legea!

Sfidarea legii și a bunului simț, iată lozinca acestei scule colective din cadrul oligarhiei criminale moldovenești. De cîțiva ani buni societatea civilă depune eforturi consistente în vederea determinării KKA la acțiuni concrete vizînd gestionarea audiovizualului. Eforturile noastre sunt torpilate de mașina de vot a lui Plahotniuc și a celorlalți factori politici care și-au delegat reprezentanții slugarnici în această entitate profund antinațională, pentru că un audiovizual constituit 80 la sută din posturi retransmise nu are, nu-i așa?, nimic în comun cu un audiovizual național!

În cadrul acestui material voi insista asupra unei probleme de o stringență deosedită, și anume protecția de către CCA a piraților în detrimentul drepturilor de autor și conexe.

Amintim că începînd cu luna ianuarie 2011 şi pînă în prezent, Asociaţia APOLLO monitorizează contentul cinematografic difuzat de posturile TV. În repetate rînduri am informat CCA despre fenomentul pirateriei în audiovizualul autohton, însă, cu regret, interesul poartă fesul. Prin răspunsul CCA nr.34 din 24.01.2011 am fost informaţi că CCA nu este competent să examineze sesizările privind încălcarea drepturilor de autor şi conexe, poziţie reiterată cu înverşunare pînă pe data de 20 iunie 2012 cînd Curtea Supremă de Justiţiei a pronunţat o hotărîre judecătorească irevocabilă, care a recunoscut competenţa CCA în domeniul garantării respectării drepturilor de autor şi conexe la difuzarea filmelor, dar și după, ceea ce înseamnă că CCA este mai presus, cînd îi convine, de CSJ și justiție!

Prevederile legale în vigoare nu numai că prevăd posibilitatea ca CCA să aplice sancţiuni radiodifuzorilor vinovaţi de încălcarea drepturilor de autor şi conexe, ci şi este obligat să facă acest lucru, avînd în vedere următoarele.

Conform prevederilor art.1 al Statutului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.433 din  28.12.2006, Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este o autoritate publică autonomă în domeniul audiovizualului din Republica Moldova, reprezentant  şi garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

Reieşind din prevederile art.3 al Satutului, membrii Consiliului, în calitatea lor de garanţi ai interesului public în domeniul audiovizualului, au îndatorirea, în limitele competenţelor legale, de a adopta toate măsurile necesare pentru a preveni lezarea interesului public.

În acest scop, potrivit art.4 din Statut, membrii Consiliului supraveghează: a) respectarea de către instituţiile audiovizuale a legislaţiei, a normelor juridice în vigoare; c) licenţierea genurilor de programe audiovizuale; e) monitorizarea programelor audiovizuale.

Conform prevederilor art.18 din Codul audiovizualului transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Radiodifuzorii sînt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, potrivit împuternicirilor şi licenţelor deţinute. Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.

Potrivit prevederilor art.37 al Codului audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod. În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, precizînd temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilit de prezentul cod. Controlul se exercită: a) din oficiu; b) la cererea unei autorităţi publice; c) ca urmare a plîngerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a prevederilor legale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plîngerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Reieşind din prevederile art.38 alin.(2) al Codului audiovizualului, în sensul acestui cod, sînt contravenţii: b) transmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie; k) nerespectarea prevederilor privind regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului.

Conform prevederilor art.25 alin. (1) al Codului audiovizualului licenţa de emisie cuprinde: k) prevederea că radiodifuzorul este obligat să activeze în limitele prevăzute de prezentul cod, Codul de conduită elaborat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de alte legi ce reglementează domeniul audiovizualului.

Referindu-ne în special la respectarea regimului juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului atragem atenţia la faptul că acest fapt trebuie să fie privit sub două aspecte: aspectul legalităţii proprietăţii asupra echipamentului şi utilajului necesar pentru emisia radiodifuzorului şi aspectul legalităţii proprietăţii asupra conţinutului serviciului de programe, aici fiind exclusiv vorba despre respectarea dreptului de autor asupra operelor audiovizuale difuzate de radiodifuzor.

O categorie de opere difuzate o constituie filmele artistice, desenele animate, filmele documentare, etc., care pot fi valorificate doar dacă radiodifuzorul deţine o licenţă valabilă, care confirmă dreptul lui de a o difuza.

Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte persoane.

Această categorie cade direct sub incidenţa prevederilor art.18 al Codului audiovizualului, enunţate mai sus. Valorificarea operelor audiodivizuale în lipsa contractelor, licenţelor demonstrează că radiodifuzorul încalcă regimul juridic al proprietăţii intelectuale, fapt care constituie o contravenţie în sensul Codului Adiovizualului şi care intră în competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Mai mult, asupra competenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului la sancţionarea radiodifuzorilor vinovaţi de încălcarea drepturilor de autor şi conexe s-a pronunțat şi Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului Republicii Moldova, care în răspunsul nr.CEM-9/73 din 10 mai 2011 a statuat ferm că CCA este obligat să sancţioneze radiodifuzorii vinovaţi de încălcarea art.18 din Codul audiovizualului, iar dacă aceştia refuză să îşi exercite obligaţiile persoanele lezate pot contesta acest refuz în instanţa de judecată. Presa nota:

„Putem constata că legislația în vigoare și în special Codul Audiovizualului conține reglementări exhaustive referitoare la protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și la sancțiunile care pot fi aplicate pentru încălcarea normelor respective, se arată într-un răspuns oferit Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe „Apollo” de către președintele comisiei, Chiril Lucinschi.
Potrivit deputatului, CCA este obligat să supravegheze aplicarea și respectarea prevederilor Codului Audiovizualului, iar acest control se exercită fie din oficiu, fie la cererea unei autorități publice, fie ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică, afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor legale.
Investigațiile CCA ar trebui să dureze 15 zile din data depunerii sesizării. Dacă sunt depistate încălcări, radiodifuzorul trebuie sancționat fie prin avertizare publică, fie prin aplicarea unei amenzi, iar în cazuri grave CCA ar trebui să retragă licența acestuia.
Cu toate acestea, susține președintele asociației „Apollo”, Vasile Năstase, CCA preferă să tolereze pirateria televizată, transformându-se într-o umbrelă pentru agenții economici din audiovizual care difuzează filme și emisiuni fără a avea încheiate contracte cu titularii depturilor de autor.”

Pentru încălcarea normelor legale nominalizate, prin prisma prevederilor art.38 alin.(1) Codul audiovizualului, Consiliul coordonator al audiovizualului poate aplica una din următoarele sancţiuni: a)  avertizare publică; b) retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; c)  amendă; d)  suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă; e)  retragere a licenţei de emisie.

Prin urmare, cadrul legal existent conferă autorităţii statale – nu și celui de buzunar al Păpușarului – toate pîrghiile necesare pentru a depista, documenta şi sancţiona actele de violare a drepturilor de autor şi ale drepturilor conexe de către radiodifuzorii din Republica Moldova.

Cu toate acestea, prin decizia nr.124 din 2.09.2011, CCA a ignorat competenţa sa, a încălcat termenul legal şi competenţa atribuită prin lege şi a remis toate sesizările organelor afacerilor interne.

Acţiunile CCA reflectate în decizia nr.124 din 02.09.2011 au fost contestate în instanţa de judecată iar prin decizia Curţii Supreme de Justiţie nr.3r-1435/12 din 20 iunie 2012, CSJ a constat că Consiliului Coordonator al Audiovizualului îi revin următoarele sarcini, după cum urmează:

–          în conformitate  cu art. 37 alin. (1) alin. (2) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează  aplicarea şi respectarea  prevederilor  codului  dat,  iar  in  exercitarea atributiilor de supraveghere,  CCA poate solicita  radiodifuzorilor  sau distribuitorilor  de servicii  informatiile necesare,  precizind temeiul legal şi scopul solicitarii,  poate stabili termenul  de  furnizare  a  acestor  informatii,  in  limitele şi in  modul  stabilite  de  lege. Astfel, Asociatia APOLLO, al cărei scop de activitate reprezintă monitorizarea  legalităţii funcţionării audiovizualului  din RM, a sesizat în mod legitim Consiliul  Coordonator al Audiovizualului,    solicitindu-i    iniţierea    controlului    şi sancţionarea faptelor de încalcare  a legislaţiei. La rîndul său, Consiliul  Coordonator  al Audiovizualului era ţinut de obligaţia investigării, în termen de 15 zile din data sesizării, a cererilor şi plîngerilor depuse, precum şi de sarcina publicării rezultatelor controlului şi, dupa caz, a deciziei de aplicare a sancţiunii  pe pagina web a Consiliului,  precum o cere norma art. 37 alin. (4) din Codul audiovizualului.

–          Este de menţionat  ca legiuitorul  a inclus în Codul Audiovizualului  prevederi  ce protejeaza  drepturile  de  autor şi cele  conexe,  astfel  in   art. 18  din  codul  vizat precizeaza  că,  transmisia  şi retransmisia   serviciilor  de  programe  se  efectueaza  cu respectarea  obligatorie  a drepturilor  de autor şi a drepturilor  conexe, iar radiodifuzorii sint obligati  sa incheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe,  fie  cu  reprezentanţii   acestora  sau  cu  organizaţiile  de  gestiune  colectivă  a respectivelor drepturi, potrivit  împutemicirilor  şi licenţelor deţinute.  În această ordine de idei,  se  reţine  că, în  corespundere  cu  art. 38 alin. (2) din Codul  audiovizualului, reprezintă contravenţii inclusiv faptele de difuzare a serviciilor de programe fără licenţa de  emisie  sau  fără  autorizatie  de  retransmisie,  nerespectare  a  prevederilor  privind regimul juridic al proprietăţii in domeniul audiovizualului.

–          Interpretînd în coroborare normele citate, Curtea Supremă de Justiţie constată că, Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este competent să cerceteze inclusiv faptele de violare a drepturilor de autor şi  ale celor conexe, admise în activitatea radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia RM, precum şi să aplice sanctiunile prevazute de lege.

–          In   consecinţă,   prin   hotărirea   sa,  Curtea Supremă de Justiţie  obligă   Consiliul   Coordonator al Audiovizualului să examineze sesizarile depuse de Asociatia Obşteasca ,APOLLO” a faptelor de difuzare de către posturile de televiziune indicate în demers a unor opere audiovizuale fără deţinerea licenţelor acordate de către titularii drepturilor de autor şi a celor  conexe,  de  retransmisie  a serviciilor  de  programe  în  absenţa  unor  contracte  în sensul dat.

În pofida concluziilor Curții Supreme de Justiție, Consiliul Coordonator al Audiovizualului refuză investigarea cazurilor de piraterie în audiovizualul autohton. Mai mult decît atît, haiducii lui Plahotniuc refuză în cel mai perfid mod posibil să execute întocmai Decizia CSJ. Prima farsă la care s-au pretat acestia, a fost comisă încă anul trecut, cînd brigada lui Pokaznoi, în mod sfidător, “A luat act de Decizia Curții Supreme de Justiție”. Adică, mai simplu spus, a scuipat pe o decizie irevocabilă și a continuat să țipe același refren oligofrenic – nu avem pîrghii! Evident, am fost obligați să ne adresăm la un executor judecătoresc pentru a determina instituția respectivă să se conformeze. N-a fost să fie. Iată ce titra presa pe 11 februarie 2013:” CCA refuză să execute decizia CSJ și să pedepsească pirateria. Preşedintele CCA, Marian Pocaznoi, susţine că nu este de competenţa instituţiei pe care o conduce să examineze sesizările Asociaţiei „Apollo”, privind difuzarea filmelor piratate de către unele posturi TV. Asta în timp ce în hotărârea Curţii Supreme de Justiţie scrie negru pe alb: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului este competent să cerceteze inclusiv faptele de violare a drepturilor de autor şi ale celor conexe, admise în activitatea radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, precum şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege”.

A urmat un alt proces în care Pokaznoi a contestat procesul verbal al executorului judecătoresc, pe care l-a pierdut și în care instanța a constatat că CCA mimează executarea unei Decizii irevocabile a CSJ. Între timp s-au mai scurs cîteva luni în care pirații protejați de CCA și-au făcut de cap. Apoi instituția lui Plahotniuc a intrat în concediu, după atîta “trudă” și luptă cu corsarii audiovizualului, încît procedura de executare a fost reluată în data de 11 septembrie.

“Preşedintele CCA, Marian Pocaznoi, riscă o amendă de 5 mii de lei pentru neexecutarea unei decizii judecătoreşti. Executorul spune că s-a văzut nevoit să întocmească un proces verbal de constatare pentru că Pocaznoi a refuzat să se conformeze deciziei Curţii Supreme de Justiţie, prin care este obligat să sancţioneze posturile TV care difuzează filme piratate. Șeful Consiliului Coordonator al Audiovizualului va plăti însă amenda doar dacă instanţa de judecată o va confirma. La un an de când Curtea Supremă de Justiţie a obligat CCA să amendeze radiodifuzorii care piratează filme, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu a pus încă în aplicare decizia. În faţa executorului judecătoresc, şeful CCA, Marian Pocaznoi, a avut o explicaţie. „Decizia nu a fost executată pe motiv că majoritatea membrilor CCA sunt în concedii anuale. Astfel, nu am putut organiza şedinţele publice ale CCA, a explicat Pocaznoi. Motivele invocate de șeful CCA nu l-au convins însă pe executorul judecătoresc. Acesta a constatat repetat faptul că preşedintele CCA evită să execute decizia Curţii Supreme de Justiţie, care prevede pedepsirea radiofuzorilor pentru piraterie. Prin urmare, executorul a întocmit un proces verbal prin care propune instanţei de judecată sancţionarea şefului CCA cu o amendă de 5 mii de lei, măsură pe care Marian Pocaznoi spune că o va contesta. Contrar hotărârilor irevocabile ale instanţelor de judecată, CCA a negat că ţine de competenţa sa să pedepsească actele de piraterie. În aceste condiţii, autoritatea audiovizuală dezavantajează posturile de televiziune care difuzează filme cumpărate direct de la producător, precum este Jurnal TV, iar concurenţa neloială împiedică dezvoltarea presei independente.”

Am recurs la știrea din presă pentru a vă demonstra că Pokaznoi nici măcar nu avea de gînd să execute decizia judecătorească. Mai mult, l-a mințit pe executorul judecătoresc că abia la sfîrșitul lunii va include pe ordinea de zi a CCA chestiunea respectivă. Suntem în posesia ordinii de zi a CCA din 12 septembrie în care chestiunea privind executarea Deciziei CSJ nici măcar nu figura.

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CCA DIN 12 SEPTEMBRIE 2013

Mun. Chisinau      Ora: 10:00

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGATIRE

RAPORTOR

1.Cu privire la organizarea unui concurs al proiectelor  de emisiuni realizate de radiodifuzorii locali

Membrul CCA M. ONCEANU-HADARCA

2.Cu privire la monitorizarea lingvistica a emisiunilor de la posturile de radio aflate sub jurisdictia Republicii Moldova

Membrul CCA M.ONCEANU-HADARCRA

3.Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizarii la capitolul espectarii procentajului de muzica autohtona, in conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, si a conditiilor de plasare a publicitatii, conform prevederilor legislatiei in vigoare, de catre posturile de radio Fresh FM, Hit FM, Radio Alla, Radio Chisinau si Jurnal FM

DGLAM M. CERSAC

4.Cu privire la examinarea autosesizariii membrilor CCA

DGLAM M. CERSAC

5.Cu privire la reperfectarea licentei de emisie =Intreprinderii „MEDIA INTERNATIONAL” SRL, eliberata pentru postul  „Super TV”

DCD V. PULBERE

6.Cu privire la aprobarea Conceptiei generale a serviciului de programe al postului „Jurnal TV”

DCD V. PULBERE

7.Cu privire la eliberarea Autorizatiei de retransmisie CEM „ORANGE MOLDOVA” SRL pentru studioul TV prin reteaua de telefonie celulara mobile „ORANGE MOLDOVA” pentru urmatorul termen de activitate

DCD V. PULBERE

8.Cu privire la cesiunea Licentei de emisie de la Organizatia Obsteasca de Informare din or. Sangera catre „Tehnologii BC Outsourcing” SRL

DCD V. PULBERE

9.Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013

DJR I. DUHLICHER

Chestiunea cu privire la executarea deciziei CSJ lipsește cu desăvîrșire! Cu toate acestea, în secret, în lipsa reprezentantului Apollo, a executorului judecătoresc, Pokaznoi și ceilalți haiduci plătiți de contribuabili au decis să se mai spele o dată pe măni, să scuipe din nou în decizia judecătorească și să susțină că în Republica Moldova nu există piraterie, precum sex în URSS. Să urmărim ce spunea presa despre isprava CCA.

“Preşedintele CCA, Marian Pocaznoi, nu vrea să execute nici în ruptul capului deciziile Curţii Supreme de Justiţie şi doar mimează acest lucru. De această părere este preşedintele Asociaţiei pentru drepturile de autor si conexe „Apollo”, Vasile Năstase, care susţine că instanţa de judecată i-a dat câştig de cauză şi a obligat autoritatea în domeniul audiovizualului să pedepsească radiodifuzorii care piratează. Deşi recent un executor judecătoresc a întocmit un proces verbal pe numele şefului CCA, aplicandu-i şi o amendă, se pare că nici acest lucru nu-l motivează să respecte legislaţia. Pe data de 11 septembrie curent executorul judecătoresc Igor Doroftei a întocmit un proces verbal pe numele şefului CCA, Marian Pocaznoi, pentru neexecutarea deciziei CSJ, care a obligat instituţia audiovizuală să sancţioneze posturile tv care piratează. La numai o zi, preşedintele consiliului a convocat o şedinţă secretă, discutând acest subiect, fără a fi anunţat executorul judecătoresc, dar şi reprezentanţii asociaţiei „Apollo”, încălcând astfel legislaţia. Vasile Năstase susţine că CCA nu a făcut decât să mimeze executarea deciziei instanţei de judecată. „Ei zic că ședința a fost secretă, pentru că din informațiile pe care le am eu executorul judecătoresc a fost mințit că ședința va avea loc la sfârșitul lunii. Mai mult, Asociația nu a fost invitată să participe la ședinţa respectivă. Din păcate, CCA a mimat în continuare executarea acestei decizii și doar a luat act de sesizări, deşi CSJ spune foarte clar că acei radiodifuzori trebuie să fie pedepsiţi”, a declarat Vasile Năstase, pentru Jurnal TV. Totodată, preşedintele Asociaţiei „Apollo” este convins că membrii CCA ar avea intenţii ascunse și că, de fapt, protejează anumiți radiodifuzori. De cealaltă parte, preşedintele CCA susţine că a procedat legal şi că a executat decizia instanţei. În ceea ce ţine de invitaţia părţii şi a executorului la şedinţă, Marian Pocaznoi a spus că nu a considerat esențială prezența lor la ședința CCA. Reprezentanţii Asocaţiei „Apollo” sunt gata să meargă la CEDO în cazul în care autoritatea audiovizuală va refuza în continuare să execute decizia CSJ.”

Sigur, prin capul lui Pokaznoi por trece fel de fel de muște. El decide dacă un executor judecătoresc să participe la executarea silită a unei decizii judecătorești, el trage concluzia dacă reprezentantul Asociației Apollo dorește sau nu să participle la ședințele, de altfel, publice ale CCA!

Pentru că dacă am fi avut posibilitatea să participăm la acțiunea de executare silită a deciziei CSJ, i-am fi demonstrat lui Pokaznoi și echipei sale partinice că nu procedează corect, că iarăși dau cu stîngul în dreptul. În loc să verifice legalitatea contractelor, așa cum îi obligă judecătorii, aceștia s-au limitat în a cere de la radiodifuzori confirmarea pe propria nerăspundere că dețin contracte cu titularii de drepturi. În baza unor scrisorele neverificate, CCA, alias KKA scrie în decizia sa mincinoasă: ”Ca urmare a examinării sesizărilor, s-a stabilit netemeinicia acestora.”  Păi, domnilor politruci, Curtea vă obligă să examinați temeinicia contractelor încheiate de radiodifuzori cu titularii de drepturi, nu temeinicia sesizărilor Apollo, poneatno?! Or, voi nici măcar nu v-ați obosit să dați niște telefoane celor cu drepturile intelectuale de autor și conexe încălcate, pentru a vă documenta. Sau nici măcar nu v-ați uitat pe internet să aflați că, unii radiodifuzori de curte, v-au mințit ca pe niște papagali dresați. Bunăoară, susțineți că prin “scrisoarea din 30 august 2013, postul de televiziune „Prime TV” a confirmat legalitatea difuzării produselor cinematografice prin contractul nr. 346/11/1 din 01.09.2011, încheiat cu ЗАО «Первый канал. Всемирная Сеть». Postul de televiziune „Prime TV” a menţionat că toate operele sînt difuzate din grila de emisie a radiodifuzorului ЗАО « Первый канал. Всемирная Сеть »”. Și i-ați crezut pe cuvînt, nu-i așa? Dacă însă s-ar fi uitat cineva pe site-ul celor de la Первый канал. Всемирная Сеть, (http://www.1tvrus.com/schedule) ar fi observat că postul respectiv difuzează doar filme sovietice, știri și dezbateri locale, nu și blockbustere. Or, Apollo sesiza CCA despre piratarea de către Prime a unor produse cinematografice hollywoodiene, pe care televiziunea de la Moscova nu are dreptul să le difuzeze!!! Și atunci de unde le ia Prime, dacă zice că de la  ЗАО « Первый канал. Всемирная Сеть », iar ЗАО « Первый канал. Всемирная Сеть » zice că nu difuzează așa ceva?! E cineva să ne explice? Oricum, vom cere în continuare executarea întocmai a deciziei CSJ de către CCA, iar dacă nu va fi posibil vom depune o cerere la CEDO. De asemenea, vom face o investigație a asociației, substituind obligațiile CCA, verificînd legalitatea contractelor invocate de radiodifuzori contactînd, rînd pe rînd, titularii de drepturi.

Ceea ce nu vrea să mai știe mușteriul nostru, e că are obligația legală de a anunța public și oficial ordinea completă de zi a ședințelor acestei instituții, plătite inclusiv din buzunarul subsemnatului! Și poate că știe, poate că nu, această putere ticăloșită și criminală, care îi permite să-și bată joc de societatea civilă, de lege și de proprietatea intelectuală se va pulveriza la următoarele alegeri, ca o flatulență în neant, fie că scrutinul se va desfășura mîine, fie că peste un an de zile. Și pentru toată această batjocură instituționalizată și oligarhizată va răspunde nu doar mafiotul numărul unu, ci și fiecare șurubar al sistemului în parte.

Lacheii de la KKA știu de ce.

P.S.: Acest articol conține elemente de pamflet. Cine se simte cu musca pe căciulă să se adreseze de urgență la șefuții de partid!

(479 accesari)